Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało przyjęte, proszę czekać na kontakt.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

A. Tożsamość i dane kontaktowe administratora
Administratorem dotyczących Cię danych osobowych jest Piotr Matuszewski, prowadzący przedsiębiorstwo pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „HOBBY” PIOTR MATUSZEWSKI, z siedzibą w Kobylarni, nr 20A, kod 86-061, poczta Brzoza, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem (NIP) 5540469849.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem dotyczących Cię danych osobowych lub w związku realizacją praw przysługujących Ci na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, możesz skontaktować się z nami osobiście w siedzibie firmy, korespondencyjnie na adres siedziby firmy, telefonicznie na numer do kontaktu +48 52 381 07 31, oraz na adres poczty elektronicznej hobby@vitapol.pl

B. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem dotyczących Cię danych osobowych lub w związku z realizacją praw przysługujących Ci na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, możesz kontaktować się również z inspektorem ochrony danych, osobiście w siedzibie firmy, oraz na adres poczty elektronicznej mgibaszek@icloud.com

C. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy
Dotyczące Cię dane osobowe zamierzamy przetwarzać w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, wyłącznie na Twoje żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Niezależnie od przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w powyższym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, możemy przetwarzać te dane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Za takie prawnie uzasadnione interesy uznajemy ustalanie, dochodzenie, oraz ochronę roszczeń.

D. Odbiorcy danych
Dotyczące Cię dane osobowe możemy ujawniać podmiotom przetwarzającym, świadczącym na naszą rzecz usługi: a) hostingu serwerów i łączy; b) prawne.

E. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie zamierzamy przekazać dotyczących Cię danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

F. Okres przechowywania danych osobowych
Dotyczące Cię dane osobowe będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń z umowy.

G. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem dotyczących Cię danych osobowych, przysługuje Ci prawo: a) do żądania od nas dostępu do tych danych i uzyskania ich kopii; b) ich sprostowania; c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

H. Podstawa zbierania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

I. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dotyczące Cię dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.