REGULAMIN PLATFORMY HOBBYHURT

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez P.W. HOBBY Piotr Matuszewski za pośrednictwem Platformy Zamówień Internetowych www.hobbyhurt.pl (zwanej dalej: „Platformą hobbyhurt").

  

§ 1 Definicje

-  Biuro Sprzedawcy - P.W. HOBBY Piotr Matuszewski, Kobylarnia 20A, 86-061 Brzoza k/Bydgoszczy.

-  Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

-  Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kontrahentowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

-  Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

-  Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Kontrahenta wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kontrahenta na
   Platformie hobbyhurt. Hasło generowane jest przez system Rejestracji Kontrahenta na Platformie hobbyhurt.

-  Kontrahent - oznacza firmę, posiadającą NIP.

-  Konto Kontrahenta - oznacza indywidualny panel dla każdego Kontrahenta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.

-  Login - oznacza indywidualne oznaczenie Kontrahenta, ustalane podczas rejestracji Kontrahenta na Platformie hobbyhurt. Login jest to adres mailowy kontrahenta podany
   podczas rejestracji. Login jest wymagany wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Kontrahenta na Platformie hobbyhurt.

-  Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Platformy hobbyhurt.

-  Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kontrahenta ze wszystkich funkcjonalności
   Platformy hobbyhurt.

-  Sprzedawca - jest firmą P.W. HOBBY Piotr Matuszewski, adres: Kobylarnia 20A, 86-061 Brzoza k/Bydgoszczy. NIP 554-046-98-49. REGON 002483770. Będący
   jednocześnie właścicielem Platformy hobbyhurt.

-  Strona Internetowa Platformy hobbyhurt - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Platformę hobbyhurt, działającą w domenie hobbyhurt.pl.

-  Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy hobbyhurt.

-  Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Kontrahentem a Sprzedawcą.

-  Forma wysyłki – oznacza formę w jakiej zamówiony Towar zostanie doręczony Kontrahentowi przez Dostawcę.
   Wybór formy otrzymania Towaru dokonywany jest przy składaniu zamówienia na Platformie hobbyhurt.

-  Forma płatności – oznacza formę płatności za zamówiony Towar. Wybór formy płatności dokonywany jest przy składaniu zamówienia na Platformie hobbyhurt.

  

§ 2 Korzystanie z Platformy hobbyhurt

 1. Korzystanie z Platformy hobbyhurt oznacza każdą czynność Kontrahenta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy hobbyhurt, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 2. Korzystanie z Platformy hobbyhurt odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy hobbyhurt było możliwe dla Kontrahentów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kontrahenta, umożliwi korzystanie z Platformy hobbyhurt. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Internetowych Platformy hobbyhurt, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4. W celu złożenia zamówienia na Platformie hobbyhurt i co za tym idzie Rejestracji, konieczne jest posiadanie przez Kontrahenta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Kontrahentów przez osoby nieuprawnione, dlatego Kontrahenci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kontrahenta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Kontrahenta, Kontrahent wypełnia formularz Nowego Kontrahenta umieszczony na Stronie internetowej Platformy hobbyhurt, co skutkuje wysłaniem informacji do Sprzedawcy o chęci korzystania z platformy hobbyhurt.
 2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Kontrahenta zamówień na Platformie hobbyhurt.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  a) Kontrahent powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne
  b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Kontrahenta i być zgodne z prawdą, przy czym Kontrahent jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego
  c) Kontrahent powinien zapoznać się z treścią Regulaminu
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Kontrahenta postanowień Regulaminu
  b) zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Kontrahenta
  c) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Kontrahenta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Kontrahenta.
 5. Dane z formularzy są sprawdzane przez Sprzedawcę pod kontem weryfikacji Kontrahenta jako firmy posiadającej NIP.
 6. Proces weryfikacji, odbywa się w godzinach pracy Sprzedawcy przez uprawnione do tego osoby. Pozytywne zakończenie procesu weryfikacji wiąże się z wysłanie do Kontrahenta na jego konto poczty elektronicznej podanej w formularzu, informacji o pozytywnym przebiegu procesu i wysłanie wygenerowanego hasła do Konta Kontrahenta.
 7. Konto Kontrahenta uprawnia Kontrahenta do dodawani nowych adresów dostawy, edycji lub zmiany danych firmy jednak każda taka operacja musi zostać zaakceptowana przez Dział Handlowy Sprzedawcy. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kontrahentem w celu zweryfikowania zmian wprowadzonych na koncie Kontrahenta.
 8. Kontrahent zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Kontrahent ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Kontrahent otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło.

 

§ 4 Zamówienia, płatności i realizacja zamówień

 1. Kontrahent kompletuje zamówienie, wybierając Towary, którym jest zainteresowany, określając ich ilość i dodając do „KOSZYKA”. Kontrahent po skompletowaniu całości zamówienia i po wyborze w „KOSZYKU” polecenia „ZAMÓW”, wybiera adres Dostawy lub dodaje nowy. Wybiera również formę płatności oraz sposób wysyłki. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy.
 2. W przypadku niespełnienia minimum logistycznego jednorazowego zamówienia to jest 800 zł netto Kontrahentowi zostaną automatycznie doliczone koszty transportu 15 zł netto. O jakichkolwiek dodatkowych kosztach Kontrahent będzie informowany mailowo lub telefonicznie.
 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kontrahenta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kontrahenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty na zakup.
 3. Wstrzymanie lub anulowanie części lub całości zamówienia może mieć miejsce tylko w sytuacji kiedy Kontrahent zamieści takową informację w uwagach do zamówienia, np. „Proszę nie realizować bez produktu TX-4416”.
 4. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Kontrahenta z innych przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru w racjonalnym terminie, może on odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy hobbyhurt, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen.
 6. Kontrahent dokonuje płatności za zamówione Towary według wybranej formy płatności dostępnej dla danego Kontrahenta.
 7. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru, jak również elektronicznie na adres mailowy Kontrahenta oraz na konto Kontrahenta w Platformie hobbyhurt.
 8. Zamówione Towary są dostarczane do Kontrahenta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Status zamówienia Kontrahent może śledzić na Koncie Kontrahenta w Platformie hobbyhurt oraz poprzez informacje mailowe przesyłane na konto pocztowe.
 10. Kontrahent powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności Dostawcy.
 11. Kontrahent ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Kontrahent może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy sprzedaży pod adresem reklamacje@hobbyhurt.pl, lub w formie pisemnej do Biura Sprzedawcy.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego Kontrahent może ściągnąć z Strony Internetowej Platformy hobbyhurt z adresu: www.hobbyhurt.pl/reklamacja.pdf
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kontrahenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§ 6 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Platformy hobbyhurt, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy hobbyhurt, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Platforma hobbyhurt jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy hobbyhurt, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Sprzedawca ogłasza zmiany Ogólnych Warunków Handlowych na stronie internetowej. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie www.hobbyhurt.pl. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich ogłoszenia.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby hurtowni.
 5. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.